Wat is een vennootschap onder firma?

De V.O.F. is een samenwerkingsverband tussen 2 of meer (rechts)personen die onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uit oefenen. Een V.O.F. bezit geen rechtspersoonlijkheid, het is een personenvennootschap.

Hoe wordt een  V.OF. opgericht?

De oprichting van een V.O.F. is niet aan vormvereisten gebonden. Dat wil zeggen dat om als V.O.F. te opereren de deelnemende (rechts)personen vrij zijn om al dan niet een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Dit kan een gewone onderhandse overeenkomst zijn of bij notariële akte. Het opstellen van een notariële akte is dus niet verplicht, zoals wel het geval is bij de oprichting van een B.V. of een N.V. Ook al zijn er geen vormvereisten om een V.O.F. op te richten, de meeste vennoten willen en doen er ook heel verstandig aan om bij aanvang van de samenwerking de onderlinge rechtsverhoudingen en afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Vermogensrechtelijk voordeel is doel van de V.O.F.

Een belangrijk kenmerk van de V.O.F. is dat de vennoten (de deelnemers) het doel hebben om op onderlinge voet van gelijkheid, dus zonder een onderlinge hiërarchische verhouding, samen te werken om een gezamenlijk vermogensrechtelijk voordeel te behalen en dit vermogensrechtelijke voordeel met elkaar te delen. Iedere vennoot heeft dus recht op een bepaald winstdeel.

Een ander kenmerk is de verplichting dat de vennoten iets in de gemeenschap, de V.O.F., moeten inbrengen. Deze inbreng kan bijvoorbeeld bestaat uit geld, goederen, kennis, arbeid of klantcontacten etc. Het Inbreng van toekomstig te verrichten arbeid/werk, is een veelvuldig gebruikte inbreng en basis voor de V.O.F.

Samenwerking binnen de V.O.F.

Het tweede belangrijke kenmerk van de V.O.F. is de samenwerking zelf. Het gaat bij een V.O.F. om het bundelen van krachten. De samenwerking kan betrekking hebben op een bepaald project, op een bepaalde opdracht maar kan ook voor een bepaalde tijdsduur of onbepaalde tijdsduur (duurzaam) worden aangegaan.

De samenwerking binnen de V.O.F. heeft een persoonlijk karakter. Dit persoonlijke karakter is dermate belangrijk dat de wetgever zegt dat op het moment dat een vennoot wil uittreden uit de V.O.F., de V.O.F. ten einde komt, dus dat de V.O.F. wordt ontbonden. In veel gevallen is dit natuurlijk helemaal niet wenselijk. De achterblijvende vennoten willen misschien juist wel de V.O.F. voortzetten al dan niet door een nieuwe vennoot te laten toetreden. Daarom wordt vaak in het V.O.F. contract een bepaling hierover opgenomen. Zo een bepaling die ziet op voortzetting van de V.O.F. noemt men het voortzettingsbeding. Het voortzettingsbeding geeft het recht aan de achterblijvende vennoten om de V.O.F. voort te zetten.

Vertegenwoordigen van de V.O.F.

Een derde belangrijke kenmerk van een V.O.F. is dat iedere vennoot bevoegd is de V.O.F. te vertegenwoordigen, zo bepaalt de wetgever. De vennoten kunnen onderling uiteraard deze vertegenwoordigingsbevoegdheid ander inkleden en beperken. Om deze beperking goed zijn werking te laten doen ten aanzien van derden is het verstandig om beperkingen met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Bij beperkingen moet vooral worden gedacht aan de mogelijkheid tot het aangaan van financiële verplichtingen boven een bepaald bedrag ofwel dat het aangaan van bepaalde verplichtingen alleen tezamen met alle andere of een dan wel meerdere andere vennoot kan worden aangegaan.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten

De hoofdelijke aansprakelijkheid van alle vennoten heeft niet alleen betrekking op de crediteuren maar op al dat waartoe te V.O.F. gehouden is. Het is belangrijk om als vennoot te weten dat crediteuren niet eerst de V.O.F. dienen aan te spreken met een vordering tot nakoming van gemaakte afspraken. Crediteuren kunnen ook rechtstreeks of gelijktijdig nakoming vorderen aan een of meerdere vennoten. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor alle vennoten en ongeacht de bevoegdheid mogelijkheden van de vennoot om de V.O.F. te vertegenwoordigen.

Afgescheiden vermogen

Een ander belangrijk kenmerk is dat de V.O.F. een afgescheiden vermogen heeft. Dat betekent dat het privé vermogen van de vennoten dus in zekere mate afgeschermd en beschermd is. Een afgescheiden vermogen wil zeggen dat private schuldeisers van de vennoten geen beroep kunnen doen op het vermogen van de V.O.F. en dat schuldeisers van de V.O.F. alleen het privé vermogen van de vennoten kunnen aanspreken als het gemeenschappelijke vermogen van de V.O.F. niet voldoende is.

Inschrijving V.O.F. bij de KvK

Op de vennoten rust de verplichting om de V.O.F. in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het achterwege laten van de inschrijving van de V.O.F. bij de KvK is zelfs strafbaar!

Administratie van de V.O.F.

Ook zijn de vennoten verplicht om er voor te zorgen dat er een administratie wordt gevoerd voor de V.O.F. De wetgever eist dat  ten alle tijden de rechten en de verplichtingen die op een V.O.F. rust kunnen worden opgemaakt. Dat betekent dat er dus een balans van het boekjaar voorhanden dient te zijn.

Comments are closed.