Wsnp, surseance en faillissement

Er heerst soms verwarring over het verschil tussen surseance van betaling, een faillissement of de schuldsanering natuurlijke personen. In dit artikel wordt geprobeerd op een overzichtelijke en bondige manier het verschil tussen de drie uit te leggen.

Surseance en faillissement

Surseance is gericht op het in stand houden van de onderneming of eenmanszaak, faillissement is gericht op liquidatie van de onderneming of eenmanszaak. Surseance kan leiden tot algehele voldoening van de vorderingen van schuldeisers of gedeeltelijke voldoening. Surseance kan alleen door de schuldenaar worden aangevraagd via een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Dit verzoek wordt direct voorlopig verleend en de rechtbank beslist in een later stadium over de definitieve surseance verlening. Wordt de surseance uiteindelijk niet verleend, dan kan de surseance worden omgezet in een faillissement of schuldsanering. Dat kan de rechter ambtshalve doen maar is daartoe niet gehouden.

Faillissement en de schuldsanering

Indien de weg van surseance niet wordt ingeslagen of niet mogelijk is, en de eenmanszaak of de onderneming niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, dan zijn er kortweg twee mogelijkheden.

  • De schuldenaar vraagt schuldsanering (Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen = WSNP) aan bij de rechtbank. Vooraf dient de schuldenaar echter eerst het buitengerechtelijke traject (het minnelijke traject) te bewandelen via de gemeente. Indien dit minnelijke traject niet lukt, dan kan de schuldenaar de aanvraag officieel indienen bij de rechtbank. De aanvraag wordt niet verleend indien in de tien jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoekschrift de schuldsaneringsregeling al op de schuldenaar van toepassing is geweest. Bij de WSNP wegen de belangen van de schuldenaar zwaarder, dan van de schuldeisers. Een schuldeiser kan alleen indien er hele zwaarwegende gronden zijn niet meewerken aan een WSNP maar dat zal niet snel het geval zijn. Bij een faillissement is het juist andersom, de belangen van de schuldeisers wegen zwaarder dan van een schuldenaar. Gevolgen voor de schuldeisers bij toepassing van de WSNP: na in principe drie jaar is de schuldenaar vrij van schulden en kan hij met een schone lei beginnen. De vorderingen van schuldeisers ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, ook indien onvoldaan gebleven, is na het verkrijgen van de schone lei niet langer afdwingbaar. Belangrijk is dus dat in geval van toepassing van WSNP de vordering wel is ingediend en de bewindvoerder er dus van op de hoogte is. Uitbetalingen op openstaande vorderingen geschieden naar evenredigheid.
  • De schuldenaar (op eigen verzoek) of zijn schuldeisers vraagt/vragen het faillissement van de schuldenaar aan. Er dienen dan twee of meer schuldeisers te zijn (meerderheidscriterium ofwel pluraliteitsvereiste). Daarnaast moet voor het slagen van een faillissementsaanvraag vast staan dat de schuldenaar is opgehouden te betalen. Is de schuldenaar gehuwd dan kan hij slechts een verzoek indienen met medewerking van zijn in dit geval vrouw, tenzij er geen enkele gemeenschap is tussen beiden (huwelijkse voorwaarden). Bij het faillissement van een eenmanszaak (persoonlijk faillissement) wordt beslag gelegd op zijn gehele vermogen, dus ook op het privé-vermogen. Indien de schuldenaar getrouwd is in gemeenschap van goederen, dan is de schuldenaar samen met zijn partner volledig aansprakelijk voor het gezamenlijke vermogen. Een persoonlijk faillissement kan eindigen doordat de schulden tijdens het faillissement worden betaald, of omdat er na het uitspreken van het faillissement een akkoord wordt bereikt met de schuldeisers of omdat het faillissement wordt opgeheven door gebrek aan baten. Daarnaast kan een faillissement op verzoek van de failliet verklaarde ook worden omgezet in een WSNP.

Wordt een surseance van betaling tegelijk verzocht met een faillissementsverzoek, dan wordt eerst het surseance verzoek behandeld. Word een faillissementsverzoek tegelijk verzocht met een schuldsaneringsverzoek, dan wordt eerst het schuldsaneringsverzoek behandeld.

Het verschil in eindresultaat tussen de Wsnp en het faillissement

Een belangrijk verschil tussen de WSNP en het faillissement is het eindresultaat: In de WSNP verkrijgt de schuldenaar een zogenoemde ‘schone lei’, terwijl de schulden na afloop van het faillissement meestal blijven bestaan. Als het faillissement eindigt doordat een akkoord is aangenomen, dan zijn er normaal gesproken geen schulden. Indien het faillissement wordt beëindigd door het ontbreken van baten, dat begint het weer van voor af aan. Schuldeisers kunnen de niet betaalde vorderingen weer opnieuw proberen te incasseren.

Comments are closed.