Opstellen overeenkomst van opdracht

Opstellen overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht wordt afgesloten wanneer het gaat om (incidentele) arbeid die door freelancers wordt uitgevoerd. De freelancer is werkzaam voor wisselende opdrachtgevers. Het voordeel om met een freelancer te werken is evident. Een freelancer is flexibel inzetbaar en het bespaart veelal arbeidskosten. Maar ook zijn de regels die gelden voor een arbeidsovereenkomst niet van toepassing.  In de meeste gevallen is de freelancer niet verzekerd op grond van werknemersverzekeringen en daardoor is de opdrachtgever niet gehouden om premies af te dragen.De meeste freelancers werken met een overeenkomst van opdracht of ook wel de freelance overeenkomst genaamd.

Wilt u overeenkomst van opdracht laten opstellen of deze laten checken? Of heeft u vragen over het werken met freelancers? Neem dan contact met ons op of vul het contact formulier in.

Waar moet je op letten bij een overeenkomst van opdracht?

Het is belangrijk er goed op te letten dat de freelancer niet wordt gezien als werknemer. Dit risico is bijvoorbeeld aanwezig indien de freelancer langdurig arbeid verricht voor dezelfde ondernemer. Daarom is het belangrijk af spraken te maken over onder andere de duur van de werkzaamheden, het tarief, de aanwijzingen (gezagsverhouding) die de opdrachtgever kan en mag verstrekken aan de opdrachtnemer en de gebondenheid van de opdrachtnemer hieraan.

Definitie van de overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht wordt geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt ook de definitie gegeven van de overeenkomst van opdracht: een overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
Of te wel niet alle overeenkomsten die het verrichten van werkzaamheden inhouden vallen onder de overeenkomst van opdracht. Daar gelden andere regels voor. De volgende overeenkomsten vallen volgens de wet niet onder de definitie van een overeenkomst van opdracht:

 • Arbeidsovereenkomst (BW 7:610 e.v.);
 • Overeenkomst van aanneming van werk (BW 7:750 e.v.);
 • Overeenkomst van bewaarneming (BW 7:600 e.v.);
 • Overeenkomst tot het uitgeven van werken;
 • Vervoersovereenkomst.

De regels zoals deze zijn opgenomen in het BW met betrekking tot de overeenkomst van opdracht zijn bijna allemaal uitsluitend van regelend recht. Dat betekent dat deze regels van toepassing zijn indien de opdrachtnemer en opdrachtgever hierover niks hebben afgesproken. Hebben opdrachtgever en opdrachtnemer wel afspraken gemaakt, dan gelden die afspraken. Dat is het principe van contractvrijheid.

Inhoud overeenkomst van opdracht

Het is belangrijk dat de overeenkomst van opdracht specifiek wordt toegesneden op de werkzaamheden die je voor een opdrachtgever gaat uitvoeren. De overeenkomst kan dan worden toegespitst op al die onderwerpen die verband houden met die werkzaamheden. Ondanks dat een overeenkomst van opdracht specifiek is voor elke freelancer, zijn er toch een aantal onderwerpen die in iedere overeenkomst dienen terug te komen en dus geregeld dienen te worden. Daarbij moet vooral gedacht worden aan:

 • Persoonlijke gegevens van opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • Tarief (uurtarief of tarief voor de opdracht) excl. BTW;
 • Betalingsafspraken (termijnen);
 • Uit te voeren werkzaamheden (wat valt wel en niet onder de werkzaamheden);
 • De duur van de opdracht;
 • Vergoedingen excl. BTW;
 • Aanvang van de werkzaamheden en einddatum van de werkzaamheden;
 • De verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer maar ook van de opdrachtgever;
 • Vereisten die specifiek gelden voor opdrachtnemer;
 • Zelfstandigheid opdrachtnemer en aanwijzingen van opdrachtgever;
 • Aansprakelijkheid;
 • Verzekeringen.
Modelovereenkomsten

Er zijn meerdere modelovereenkomsten te vinden. Wees er alert op dat het gaat om modelovereenkomsten, en deze dus niet specifiek zijn toegesneden op de werkzaamheden die in een specifiek geval worden verricht. Het gebruik van modelovereenkomsten is daarom risicovol indien je deze niet laat screenen en ze eigenhandig gaat aanvullen. Het gaat er namelijk niet alleen om dat er een overeenkomst is, of dat deze voldoet aan de eisen die de belastingdienst hieraan stelt. Het gaat er juist om dat alle elementen aan bod komen, dat deze op elkaar aansluiten, duidelijk zijn en niet tegenstrijdig. Veelal hanteren freelancers gedownloade modellen van internet die al dan niet iets worden aangepast of aangevuld. Als er echter iets mis gaat, er een meningsverschil ontstaat of erger nog een conflict dreigt blijken veel van deze overeenkomsten vele leemtes (gaten) te hebben en dus niet of nauwelijks toepasbaar. Dat vergt veel tijd, kosten en bovendien veel onzekerheid. Zorg dus dat ook de overeenkomst van opdracht goed en waterdicht is. Dan straal je niet alleen professionaliteit uit, maar voorkom je ook een hoop ellende in de toekomst.

Wijzigingen op komst

Het kabinet Rutte III heeft besloten de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) te vervangen. De modelovereenkomsten worden vervangen door de opdrachtverklaringen. Wil je hierover meer lezen, lees dan het volgende artikel NIEUWE REGELS VOOR DE ZZP-ER.