Financieel ondernemingsplan

Werkzaamheden

Financieel ondernemingsplan

Bij het financiële (ondernemings)plan gaat het in de kern om een aantal financiële overzichten die aangeven hoeveel financieringen u nodig hebt om te kunnen starten met uw onderneming of om verder door te kunnen groeien, hoe uw liquiditeitspositie zich ontwikkelt de aankomende 3 jaar uit ziet, en een exploitatieprognose of budget. Aan de hand van deze gegevens kunnen dan een aantal ratio's worden berekend, zoals onder andere de solvabiliteitsratio en de liquiditeitsratio. Het geheel wordt gecompleteerd door een beginbalans op te stellen.

Als startende ondernemer is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de kosten en de baten die u denkt te hebben, maar ook die u minimaal heeft of moet hebben. Als u al een onderneming heeft is het belangrijk om goed inzicht te blijven houden in uw financiële positie. Het financiële plan is niet alleen belangrijk voor uzelf om grip te hebben en te houden op uw ondernemingsactiviteit maar is tevens een onmisbaar en van cruciaal belang document als u een financiering wilt aanvragen, bij een bank of door bijvoorbeeld crowdfunding.

Een financieel plan moet realistisch en goed doordacht zijn. De cijfers moeten kloppen, verklaarbaar en volledig zijn. Maakt het financiële plan onderdeel uit van uw ondernemingsplan dan dient het financiële plan naadloos aan te sluiten en alle elementen te bevatten die in het ondernemingsplan zijn verwoord. Het zijn geen twee losse plannen, maar een geheel. Het een kan niet zonder het ander.

Wilt u meer informatie over het laten opstellen van een financieel plan, of wilt u uw financiële plan door een van onze adviseurs laten opstellen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op of vul het contactformulier in.

Kosten 

De prijs voor het opstellen van een financieel plan als startende ondernemer is € 349,--. De prijs voor het opstellen van een financieel plan als bestaande ondernemer is € 549,--.
De prijs voor een volledig ondernemingsplan begint bij € 850,--.

Mocht na het intakegesprek en de opgestuurde documentatie blijken dat u zelf al veel voorwerk heeft gedaan, dan kan er een aparte prijsafspraak worden gemaakt.

Werkkwijze
  1. Intakegesprek
  2. Opsturen relevante financiële gegevens c.q. stukken door opdrachtgever
  3. Uitwerken financieel plan
  4. Opmaken en bespreken concept
  5. Evaluatie en afronden finaal financiële plan

Uiteraard kunnen wij onze werkwijze aanpassen aan uw wensen, mocht u dit prettiger vinden.

Uit welke onderdelen bestaat een financieel plan?

Er zijn een vijftal financiële overzichten die deel uit maken van een financieel plan.  Op basis van deze gegevens worden dan ook een aantal ratio's berekend.

Exploitatieprognose:
Een exploitatieprognose geeft de inkomsten en uitgaven weer voor een bepaalde toekomstige periode. Meestal is dit een periode van 3 jaar. Het is een begroting van de winst- en verliesrekening.  Bij het opstellen van een exploitatieprognose beantwoord je vragen als wat is de te verwachten omzet? En welke kosten worden er gemaakt om deze omzet te realiseren? Welke kosten zijn noodzakelijk en welke kosten zijn niet noodzakelijk? Hoeveel ondernemersloon wilt u uitkeren, en hoeveel ruimte heeft u voor aflossingen en investeringen?  Als u als een onderneming heeft, dan zijn de exploitatiecijfers van het afgelopen boekjaar leidend en het uitgangspunt. Op basis daarvan wordt de prognose gemaakt.

Investeringsbegroting:
In de investeringsbegroting geef je alle zaken weer die je nodig hebt om met je bedrijf te kunnen starten. Het is als het ware de debet zijde van je balans. De investeringsbegroting laat duidelijk zien waaraan de investering wordt besteedt en hoeveel geldt hiervoor nodig is. Dat gaat niet alleen over de aanschaf van producten of machines, maar ook over het aanschaffen van voorraden, het hebben van liquiditeit (dus geld op de bank) om crediteuren te betalen en te kunnen leven de eerste maanden totdat er omzet wordt gegenereerd etc.

Financieringsbegroting:
Hoe de investering (de debet zijde van de balans) wordt gefinancierd zie je aan de passiva zijde. Dit kan door het aantrekken van vreemd vermogen zijn, namelijk door een verstrekt krediet of lening, maar het kan ook door jouzelf gefinancierd worden of een combinatie daarvan. Daarbij is ook een stukje of gehele financiering mogelijk door middel van crowdfunding, of bijvoorbeeld een lening van je ouders of familie.

Liquiditeitsbegroting:
Bij de liquiditeitsbegroting worden de kasstromen weergegeven. Het gaat dan ook alle geldstromen die een bedrijf maandelijks of per kwartaal heeft. Daarbij worden de bedragen inclusief BTW weergegeven. Immers krijg je een factuur inclusief BTW betaald. Pas een maand na het einde van een kwartaal hoef je de BTW af te dragen aan de belastingdienst. Tot die tijd heeft de onderneming dit geld tot zijn beschikking. De liquiditeitsbegroting geeft dus inzicht in de liquide middelen die je tot je beschikking hebt.

Beginbalans:
De naam zegt het eigenlijk al. Een beginbalans is een overzicht van alle activa (bezittingen) en passiva (schulden) en het eigen vermogen aan het begin van een periode. Voor een startende ondernemer is dat het moment waarop de onderneming wordt gestart. Voor een reeds bestaande ondernemer is de eindbalans van het vorige boekjaar het uitgangspunt waarin de wijzigingen die bijvoorbeeld de financieringsaanvraag en de daarmee gepaard gaande investeringen worden verwerkt.

Solvabiliteitsratio:
De solvabiliteitsratio geeft aan of een onderneming aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Daarbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de totale activa en het vreemd vermogen. Om als financieel gezond te worden bestempeld moet het solvabiliteitspercentage ergens tussen de 25% en 40% liggen.

Liquiditeitsratio:
Met de liquiditeitsratio wordt aangegeven de mate waarin de onderneming in staat is om aan daar korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. Het gaat dan op kortlopende verplichtingen. De liquiditeitsratio wordt berekend door de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen te berekenen. Als de uitkomst hoger is dan het getal 1 dan heeft de onderneming genoeg liquide middelen om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen.